Analiza putova unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta

Naziv projekta: Usluga analize putova unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta u sklopu projekta „Uspostava nacionalnog sustava za praćenje invazivnih stranih vrsta“

Klijent: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike
Razdoblje: 10/2018 – 05/2019
Financira: Državni budžet
Lokacija: Hrvatska


Na temelju literaturnih i drugih podataka, koristeći Harmonia metodu, procijenjen je stupanj invazivnosti za 242 vrste, od čega je 49 vrsta na Unijinom popisu (vrste koje izazivaju zabrinutost u Uniji sukladno članku 4. Uredbe (EU) br. 1143/2014), a 31 vrsta je na prijedlogu za popis. Sukladno Konvenciji o biološkoj raznolikosti (Convention on Biological Diversity – CBD), napravljena je klasifikacija putova unosa u 6 kategorija te 44 potkategorije.

Za svaku vrstu provedeno je istraživanje biologije i ekologije vrste na temelju čega je izvedena procjena rizika invazivnosti. Podaci o stranim invazivnim vrstama te njihovim putovima unošenja i širenja analizirani su u odnosu na broj i postotak vrsta po putovima unošenja i širenja, taksonomske skupine te kategorije invazivnosti. Iz dobivenih rezultata napravljena je vremenska i prostorna analiza putova unosa, te je u konačnosti izvedena prioritizacija putova unošenja i širenja prema rizičnosti pojedinog puta.

Analiza je rađena u skladu sa  Uredbom (EU) br. 1143/2014 o sprječavanju i upravljanju unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta, u sklopu projekta “Uspostava nacionalnog sustava za praćenje invazivnih stranih vrsta”

Oikon d.o.o.

Oikon d.o.o.